כחלוצת הדרך בתחום חדש ומתפתח זה של השקעות חברתיות, הקרן פועלת לקדם שינויים רגולטוריים הנדרשים לביסוס תעשיה של עסקים חברתיים בישראל ואף פועלת להעמקת המחקר בתחום חדש ומתפתח זה.
חלק בלתי נפרד מפעילות הקרן הינו מעקב ובחינה של עמידה במטרות וביעדים של התוכנית החברתית בכל אחד מהעסקים החברתיים. לצורך כך הוקמה ועדה מקצועית להערכה ומדידה חברתית בראשותו של פרופ' שמעון שפירו, לשעבר ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.
הועדה אחראית לקבוע את אמות המידה והמטרות של הקרן בפעילות החברתית והיא בוחנת את התשואות החברתיות והכלים הנדרשים לצורך כך בכל אחד מהעסקים החברתיים שהקרן משקיעה בהם.
תוצרים:

 

  • מחקר בנושא עלות – תועלת (עלות אלטרנטיבית) – מדידה של החיסכון בעלויות למערכת הציבורית או לקהילה. עסקים החברתיים המעסיקים ומכשירים אוכלוסיות מוחלשות יוצרים ערך כלכלי חברתי בין השאר על ידי חסכון בתשלומי קצבאות או הוצאות ציבוריות אחרות מחד ומאידך גידול בתוצר ובתשלומי מיסים. ממצאים ממחקר שנערך על ידי עמותת נובה מחזקים את האמונה שלנו ביכולת של עסקים חברתיים לחולל שינוי חברתי משמעותי. עמותת נובה ערכה מחקר שהתבסס גם על מחקר של מכון עדליא ונתונים ממשרדי הממשלה, מטרתו היתה בניית כלי למדידת תשואה חברתית של פרויקט נוער במסעדנות. ממצאי המחקרים מראים כי בעלות יחסית שולית אנו משקמים אוכלוסיות מודרות, עלות יחסית שולית לעלותם לולא השתלבותם בעסקים החברתיים, למשל, הממצאים מראים כי עלות הכשרת נער בפרוייקט במסעדת ליליות עולה כ 65,000 ש"ח, כשהתועלת השולית על נער זה למדינה עומד כל כ – 1 מיליון
  • דואליס קובעת לכל עסק חברתי מדדים לבחינת היקף השגת המטרות החברתיות – מדדים לאורך חיי העסק החברתי ומחקרים שיעקבו אחר הבוגרים גם לאחר סיום עבודתם:
    • מדידה בפרמטרים כמותיים כמו מספר מועסקים, נוכחות לאורך זמן, שעות עבודה, קידום במסלול ההכשרה או התעסוקה, אחוזי הצלחה/נשירה, גובה ההשתכרות.
    • מחקרים איכותניים ו/או כמותניים: לכל מודל של עסק חברתי ימונה גוף חיצוני (אקדמי) אשר יתווה תוכנית להערכה ומדידת האפקטיביות של התוכניות והשפעתה על האוכלוסיה המטופלת לאורך זמן. זאת במטרה להעריך את יעילות התוכנית ביחס למטרות שהוצבו והן לאפשר לימוד ושיפור בפעילות בהמשך.
  • מעקב אחר בוגרים – הקרן מזמינה דוחות תקופתיים למעקב אחר בוגרים תוכניות ההכשרה (5-10 שנים). לדוגמה – מחקרים שנערכו ב – 2007 ושוב ב- 2010 לבוגרי מסעדת ליליות, על ידי דר' אהרון יורק מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. מחקריו מראים כי חמש שנים מסיום התוכנית 90% מהמשתתפים בה מתפקדים כאזרחים עצמאיים ותורמים לחברה.
  • הקרן מפיצה "קול קורא" בו היא מזמינה חוקרים באוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר להעלות הצעות למחקרים אקדמאים שממצאיהם ומסקנותיהם יסייעו בהקמת תעשיית עסקים חברתיים ובמתן כלים לקביעת מדיניות ציבורית כלפי תעשיה חדשנית ומתפתחת זו.